När?
01.01.2022 – 31.12.2022

Fortbildningen Innovativa lärare för klass- och ämneslärare

Innovationer inom undervisningen kan förverkligas på många olika nivåer – fortbildningshelheten Innovativa lärare ger verktyg för att stöda innovationsfostran hos eleverna, för att stärka lärarens egna kunnande och för att utveckla verksamheten i den egna arbetsgemenskapen.  

Fortbildningen ger praktiska exempel på hur man kan genomföra en innovationsprocess med eleverna samt arbetssätt för att utnyttja digital teknologi både som verktyg och mål för lärande. Med hjälp av metoder som fortbildningen erbjuder fördjupar sig deltagarna i ett utvecklingsobjekt som de valt, med syftet att skapa hållbar och effektfull utvecklingsverksamhet i skolvardagen.

Fortbildningen är kostnadsfri och den förverkligas i sin helhet på distans.

Innehåll

Fortbildningen består av tre delområden: 1) utvecklingsstigen, 2) metoder för utveckling och 3) utvecklingsprojekt. De olika delarna består av distansträffar, självständigt arbete och projekt som förverkligas på den egna arbetsplatsen. Närmare program och tidtabell för fortbildningen publiceras i oktober.

  • Utvecklingsstigen
    • Läraren väljer ett tema som anknyter till den egna professionella utvecklingen. Valet av tema styrs mha. en behovskartläggning. Läraren skapar under handledning en individuell utvecklingsplan, vars genomförande får stöd av gemensam sparrning under fortbildningens lopp.
  • Metoder för utveckling
    • Metoder för utveckling är en helhet under vilken deltagarna får ta del av forsknings- och utvecklingsbaserade verktyg som stöder den egna professionella utvecklingen. Deltagarna erbjuds verktyg som stöder individuell utveckling och utveckling av arbetsgemenskapen, digitala verktyg och arbetsmetoder för samskapande.
  • Utvecklingsprojekt
    • De utvecklingsprojekt som deltagarna förverkligar under fortbildningen kan anknyta till det egna lärararbetet eller verksamheten i teamet eller arbetsgemenskapen. I planeringen och genomförandet av projekten utnyttjas respons som ges av fortbildarna samt kamratrespons av andra kursdeltagare och medarbetare från den egna arbetsgemenskapen.

Målgrupp

Klass- och ämneslärare inom den grundläggande utbildningen

Tidtabell

Fortbildningen börjar i januari och avslutas i december 2022.

Anmälan

Anmälningstiden till fortbildningen är slut.