När?
01.09.2022 – 31.12.2022
Mer info
leenu.juurola(at)helsinki.fi

Ta i bruk nyskapande digiarbetssätt i ett nätverk för kollegialt lärande

Nyskapande digiarbetssätt kan utgöra grunden för den professionella utvecklingen. Att använda teknologi på ett flerdimensionellt och mångsidigt sätt möjliggör en mångsidig undervisning där eleverna är delaktiga. Fortbildningshelheten Nyskapande digiarbetssätt erbjuder verktyg både för att utveckla det egna digipedagogiska kunnandet och för att mångsidigt och innovativt utnyttja de verktyg som redan är i användning. Under smågruppsarbetet får deltagaren välja om hen fokuserar på att utveckla elevernas digitala lärstig, att göra digipedagogiska arbetssätt till en del av skolvardagen eller att uppfinna nya, kreativa sätt att använda teknologi i undervisningen. Med hjälp av metoder som erbjuds under fortbildningen fördjupar sig deltagarna i utvecklingsobjektet de valt. Målsättningen är att skapa effektfull och hållbar utvecklingsverksamhet som en del av skolans vardag.

Fortbildningen är avgiftsfri och den förverkligas i sin helhet på distans. Fortbildningsspråket är finska.

Målgrupp

Klass- och ämneslärare inom den grundläggande utbildningen

Innehåll och struktur

Fortbildningen består av tre delar: 1) Det digitala samhället som verksamhetsmiljö för skolan på 2020-talet 2) Inkluderande digitala verktyg och arbetssätt för undervisning och lärande 3) Ta i bruk nyskapande digitala arbetssätt i ett nätverk för kollegialt lärande. Delarna består av distansträffar, självständigt arbetet och projekt som genomförs på den egna arbetsplatsen. Fortbildningens längd är i genomsnitt fem dagar.

 • Del 1: Det digitala samhället som verksamhetsmiljö för skolan på 2020-talet (1 dag)
  • Den första delen av fortbildningen hjälper lärare att förstå digitaliseringens utveckling samt arbetssätt för digitalt lärande och undervisning som en del av den egna professionella utvecklingen. Fortbildningsdagen är gemensam för alla deltagare och programmet består av funktionella övningar och delar där deltagarna är delaktiga. Under dagens lopp modelleras distansanvändning av digitala lärmiljöer, program och applikationer.  
  • Inledningswebbinarium (4h): september
  • MOOC: september-oktober
 • Del 2: Inkluderande digitala verktyg och arbetssätt för undervisning och lärande (bl.a. grundläggande färdigheter, verksamhet på distans och nyskapande teknologier/programmering och robotik) (2 dagar)
  • I den andra fortbildningsdelen bekantar man sig med inkluderande digipedagogiska metoder för att genomföra när-, distans- och flerformsundervisning, med fokus på ett mångsidigt och flerdimensionellt sätt att använda teknologi. Deltagarna får en heltäckande bild av olika digipedagogiska arbetssätt och hur de konkret kan användas som en del av undervisningen. Teman för fortbildningsdagarna är 1) Utveckling av digital kompetens från förskolan till högklasserna, 2) Digipedagogiska arbetssätt som en del av skolvardagen och 3) Mot en nyskapande och innovativ användning av teknologi.
  • Längd: sammanlagt 2 fortbildningsdagar av vilka den första är gemensam för alla (oktober) och den andra i smågrupper (november)
 • Del 3: Ta i bruk nyskapande digitala arbetssätt i ett nätverk för kollegialt lärande (samarbetsklass & gemensamt projekt) (2 dagar)
  • I den tredje delen planerar lärarna, tillsammans med lärare som deltar från en annan ort, ett nyskapande projekt där digital teknologi utnyttjas och som förverkligas i samarbete med elever. Mentorn för den egna smågruppen fungerar som stöd vid behov. Fokus är på elevernas delaktighet och ett nätverksliknande samarbete över kommungränser i nyskapande projekt där digital teknologi används. Projektarbetena presenteras via digitala plattformar under avslutningswebbinariet.
  • Samarbetsprojekt i november-december 2022
  • Avslutningswebbinarium i december 2022

Anmälning

Anmäl dig till fortbildningen med den här enkäten.

 

 Välkommen med!