När?
01.09.2021 – 31.07.2023
Mer info
leenu.juurola(at)helsinki.fi

En innovativ skola byggs upp genom utveckling tillsammans!

I projektet Den innovativa skolan fungerar!, som startade hösten 2021, fördjupar man sig i skolutveckling som genomsyrar hela verksamheten. I projektet använder man sig av modellen för den innovativa skolan och fortsätter att utveckla modellen tillsammans med nio kommuner (Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Villmanstrand, Lojo, Larsmo, Rovaniemi, Tammerfors och Uleåborg) samt nätverket eNorssi. I projektet utnyttjas verksamhetssätt och -modeller som utvecklades i projektet Den innovativa skolan (åren 2019–2021). Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och för koordineringen ansvarar Saimaan mediakeskus tillsammans med Innokas-teamet vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. 

Ett centralt mål för projektet är att stödja utvecklingsarbete utifrån skolornas egna behov och att göra kontinuerlig utveckling till en naturlig del av skolans verksamhetskultur. I början kartläggs skolans behov med hjälp av en behovskartläggning, som ger riktlinjer för skolans egna utvecklingsprojekt. Under projekttiden får utvecklingsteamen stöd i form av handledning, sparrningar, gemensamma träffar och olika projektverktyg. Det är väsentligt att utvecklingsarbetet är delaktiggörande på riktigt: centrala aktörer och innovatörer är, i enlighet med modellen för Den innovativa skolan, elever, lärare, skolledning, vårdnadshavare och samarbetsnätverk som universitet. Projektverksamheten förstärker även utvecklingen av den digitala kompetensen i skolorna som en del av det vardagliga arbetet.

Att implementera kontinuerlig utveckling som en del av skolans verksamhetskultur är ett tidskrävande arbete som behöver stödjas. Under processen får skolorna stöd av olika tjänster. Dessa tjänster utvecklas tillsammans med aktörerna inom projektet. Teman för  tjänsterna under utvecklingsskedet är 1) Verksamhetsmodeller för kontinuerlig utveckling av kunnande och bedömning i skolan , 2) Modeller och verksamhetssätt för samundervisning och teamlärarskap, 3) Innovativa lärmiljöer och evenemang, 4) Digital teknologi som mål och verktyg för lärande och 5) Digital teknologi som verktyg för samarbete, kommunikation och ledarskap.

Följ projektverksamheten i bloggen på Innokas hemsida och i nätverket Innokas kanaler på sociala medier #innovatiivinenkoulu.

Bekanta dig med resultaten i projektet Den innovativa skolan (åren 2019–2021) här.