Hur lär man sig färdigheter som behövs på 2000-talet?

Nätverket Innokas strävar efter att möjliggöra lärandet av sådana färdigheter som behövs för att kunna leva i det digitaliserade samhället på 2000-talet. De färdigheter som förutsätts på 2000-talet är färdigheter i kreativt och kritiskt tänkande, problemlösning, forskning och att lära sig. Framtidens vuxna behöver också motivation, förmåga att använda sig av olika arbetsredskap samt vilja att lära sig nya kunskaper och färdigheter för att uppnå sina mål.

Verksamheten i Innokas bygger på evidensbaserad kunskap om målet för kompetensen som behövs på 2000-talet och bästa sätt att genomföra verksamheten så att målet nås. I sin verksamhet utnyttjar nätverket senaste forskningsdata och möjliggör att nya undersökningar som koordineras av den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet kan genomföras.

Innovationer för lärande

Aktörerna inom nätverket Innokas genomför verksamhet på gräsrotsnivå som bygger på forskning i principerna för Innovationsfostran. Innovationsfostran är ett ämnesöverskridande angreppssätt som kombinerar den finländska traditionen av undervisning i hantverk, forskning och konst med metoder för digital produktion, praktiskt lärande och teknologifostran. I nätverkets verksamhet skapar barn och unga innovationer för lärande, uppfinningar, vars skapandeprocess bidrar till att uppnå den kompetens som behövs på 2000-talet. Innovationer som anknyter till lärande kan vara t.ex. en dansande robot eller att planera smarta kläder.

Innovationer i skolans verksamhet

Referensramen för verksamheten i nätverket Innokas är modellen för en idealskola som stödjer lärandet av den kompetens som behövs på 2000-talet. Modellen för en Innovativ skola är en helhet där lärandet och lärmiljöerna, lärarskapet, ledarskapet och samarbetsnätverken bildar grunden för skolans verksamhet. Skolans aktörer; eleverna, skolans personal, föräldrar och samarbetspartner är innovatörer som utvecklar skolans verksamhet. Operationella innovationer som hänför sig till skolans verksamhet kan uppstå, t.ex. via teamlärarskap, hobbyklubbar som eleverna ordnar på raster eller via tutorelevverksamhet. Med hjälp av den här modellen kan man inom verksamheten inom nätverket Innokas fästa uppmärksamhet vid de element som skolan ska koncentrerar sig på för att nå de ändringar i arbetssätt som behövs för att stödja lärandet på 2000-talet.

Nya sätt att forska

Undervisningen i färdigheter som behövs på 2000-talet och utvecklingen av skolan så att den stödjer undervisningen av dessa färdigheter borde grunda sig på evidensbaserad kunskap. Det behövs nya forskningsmetoder för att praktiskt inriktade aktörer ska få tillgång till forskningsdata som stödjer verksamheten i 2000-talets skola och inom den tidsram som samhällets digitaliseringsutveckling förutsätter. Forskningen som nätverket Innokas bedriver grundar sig i huvudsak på designforskning. I designforskning deltar forskaren själv i skolans vardag genom att styra utvecklingsarbetet som genomförs av eleverna, lärarna och skolans övriga aktörer. Genom att införliva forskning till en del av skolans vanliga, dagliga verksamhet kan man framställa viktig forskningsdata och samtidigt stödja skolans dagliga verksamhet.