Innovationer i finländska skolor

Den dagliga verksamheten inom nätverket Innokas sker i skolor, daghem och bibliotek –överallt där barn och unga lär sig färdigheter som behövs på 2000-talet. Nätverkets skolor och övriga aktörer prövar och deltar själv i det gemensamma utvecklingsarbetet för att ta fram olika sätt att lära sig färdigheter som behövs på 2000-talet genom att tillämpa dem i de lokala förhållandena.

Utvecklingsarbetet inom nätverket Innokas bedrivs på gräsrotsnivån; i skolorna på lokal nivå med hjälp av nätverkets utbildare och koordinatorer. Eftersom de flesta av våra koordinatorer och utbildare är lärare så är det enkelt att inkludera de arbetssätt som utarbetats i de finländska skolornas verksamhet. Nätverket ska samla in information om arbetssätten och utmaningar som uppstår.

Nätverket sprider de gemensamt utvecklade arbetssätten till andra skolor och aktörer i samband med aktuella evenemang, utbildningar och annan verksamhet samt med hjälp av material, och uppmuntrar samtidigt nya skolor och andra aktörer att delta i verksamheten.

Läs mer om verksamheten inom nätverket Innokas i Finland i Innokas bloggen och anslut dig till nätverket!

Internationellt samarbete

Skolorna inom nätverket Innokas samarbetar via nätverket Global Innokas med andra skolor i bland annat Kina, Stor-Britannien, Danmark och USA. Läs mer om den internationella verksamheten inom nätverket Innokas i bloggen Global Innokas.

Innovationsfostran som tillvägagångssätt

Nätverket Innokas startade 2004 när en liten skara grundskollärare och andra aktörer beslutade på eget initiativ börja utveckla praktiska sätt att lära ut färdigheter som behövs på 2000-talet. Som ett resultat av det praktiska utvecklingsarbetet och undersökningen som genomfördes i samarbete med Helsingfors universitet utvecklades innovationsfostran som ligger till grund för all verksamhet inom nätverket. Innovationsfostran stödjer det gemensamma utvecklingsarbetet i skolorna genom att kombinera den finländska traditionen av undervisning i hantverk, forskning och konst, den s.k. Makerkulturen, med roliga praktiskt inriktade innovationer som utnyttjar teknologi på ett omfattande sätt.

Redan över 600 skolor har anslutit sig till nätverket. Den pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet koordinerar verksamheten inom nätverket Innokas i samarbete med 10 regionala koordinatorer. De regionala koordinatorerna är verksamma i Villmanstrand, Esbo, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kontiolax, Kuopio, Larsmo, Uleåborg och Rovaniemi. Många företag och andra samarbetspartner som är intresserade av undervisning som ger färdigheter som behövs på 2000-talet, är verksamma i och stödjer verksamheten.

En allmän beskrivning av hur verksamheten inom nätverket Innokas inleddes och nätverkets verksamhetsprinciper kan läsas i vår artikel ”A New Wave of Learning in Finland: Get Started with Innovation!” ( Korhonen, T. & Lavonen, J, Springer 2017 ISBN 978-981-10-1673-8 )