Milloin?
16.09.2021 – 10.10.2021

Syksyn 2021 Innokas ja kasvava mieli -webinaarit

Innokas ja kasvava mieli -webinaarisarja jatkuu syyskuussa. Syksyn teemana on pedagogiset innovaatiot opetuksessa ja alustajina webinaareissa toimivat Growing Mind -hankkeen tutkijat. Webinaarit on suunnattu perusopetuksen henkilöstölle, opettajille, rehtoreille, opetustoimen kehittäjille ja aiheista kiinnostuneille.  Webinaarisarja on maksuton, ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman Growing Mind -hankkeen kanssa.

Ilmoittaudu webinaareihin tällä lomakkeella. Webinaarilinkki ja osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille noin viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoitathan mahdollisesta peruutuksesta hyvissä ajoin, jotta voimme suunnitella koulutuksen todellisen osallistujamäärän mukaan.

Webinaari 1: Keksintöpedagogiikkaa tämän päivän koulussa

Aika: To 16.9. klo 14.30–16.30
Kouluttajat: Professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen ja tutkijatiimi, Helsingin yliopisto

Keksintöprojekteissa opitaan monialaisesti eri oppiaineiden sisältöjä yhdessä tekemällä ja kokeilemalla. Oppilaat ratkaisevat tieteellisiä, teknisiä ja esteettisiä haasteita käyttäen monenlaisia digitaalisen ja perinteisen valmistuksen menetelmiä. Tosielämän haasteet tuovat prosessiin merkityksellisyyttä sekä tukevat oppilaiden osallisuutta. Avoimessa keksintöprojektissa oppilaat hankkivat ja rakentavat yhdessä monipuolista tietoa ideoinnin tueksi. Ideoiden tuominen materiaalisiksi tuotteiksi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden käsitteellisten ilmiöiden konkreettiseen tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Projekteissa korostuu leikillisyys, mielikuvitus, tutkiminen sekä teknologian luova ja kokeileva käyttö. Webinaarissa perehdytään Suomessa tutkittuun ja kehitettyyn keksimisen pedagogiikkaan käytännön esimerkkien kautta eri luokka-asteilta. Tutustumme kokeillen erilaisiin ideointi- ja suunnittelumenetelmiin, joita voi soveltaa omassa opetuksessa.

Webinaari 2: Matemaattisten piirteiden havainnointi matemaattisen ajattelun tukena peruskoulussa

Aika: To 23.9. klo 14.30–16.30
Kouluttajat: Professori Minna Hannula-Sormunen, apulaisprofessori Jake McMullen ja väitöskirjatutkija Saku Määttä, Turun yliopisto

Yksi matematiikan opetuksen haasteista on se, miten saada oppilaat huomaamaan, että tunneilla opittuja matemaattisia taitoja voi käyttää hyödyksi monissa arkisissa tilanteissa. Ympärillämme olevia matemaattisia piirteitä, kuten esimerkiksi lukumääriä, matemaattisia suhteita ja muotoja, on ääretön määrä, mutta helposti näiden maailma jää oppilailta pimentoon ja matematiikka typistyy pelkiksi laskuharjoituksiksi. Kouluarjessa oppilas saattaa esimerkiksi huomata, että vieruskaverilla on kaksi kertaa niin monta kynää kuin hänellä itsellään, tai että oppitunnista on kulunut jo puolet. Tämänkaltaisen matematiikan opetustilanteiden ulkopuolella tapahtuvan spontaanin huomion kiinnittämisen matemaattisiin piirteisiin on tutkimuksissa havaittu vahvistavan matemaattisen ajattelun kehittymistä. Suomessa kehitetyissä opetuskokeiluissa ”matikkalasien” pukemisella on pystytty tukemaan oppilaiden matemaattista kehitystä pitkäjänteisesti. Monikymmenvuotinen tutkimus Suomessa ja maailmalla tarjoaakin uusia pedagogisia työkaluja, joilla voidaan kehittää oppilaiden joustavan matemaattisen ajattelun taitoja yhdistämällä formaali matemaattinen osaaminen jokapäiväiseen ympäristöön ja elämään. Tervetuloa mukaan oppimaan lisää matemaattisen havainnoinnin ja -ajattelun tutkimuksesta, kokeilemaan ”matikkalaseja” käytännössä, sekä saamaan vinkkejä omaan opetukseen helposti liitettäviä työkaluja matemaattisen havainnoinnin ja ajattelun tukemiseen.

Webinaari 3: Kasvun ajattelutapa oppimisen tukena

Aika: Ke 29.9. klo 14.30–16.30
Kouluttajat: Väitöskirjatutkija Jenni Laurell, Helsingin yliopisto ja opettaja Jenni Joukahainen, Kannelmäen peruskoulu

Webinaari käsittelee ihmisen ajattelutapojen (mindsets) yhteyttä motivaatioon, oppimiseen ja koulukasvatukseen. Opettajan on hyödyllistä tuntea Carol Dweckin teoria kahdesta ajattelutavasta, ymmärtää sen keskeiset käsitteet, kasvun ajattelutapa (growth mindset) ja muuttumaton ajattelutapa (fixed mindset), ja tunnistaa ajattelutapoja käytännössä. Kasvun ajattelutavassa uskomus on, että ihminen voi oppia erehdyksistään ja kehittyä koko elinkaarensa ajan. Haasteiden edessä lamaantuminen ja virheiden peittely liittyvät puolestaan muuttumattomaan ajattelutapaan, jossa ominaisuuksia kuten älykkyyttä tai luovuutta pidetään syntymässä saatuina, joita ei voi juurikaan kehittää. Uuden oppimiseksi tarvitaan kuitenkin vastoinkäymisiä ja vaikeuksia. Ahkeruuden ja työnteon arvostamista voidaan opettaa soveltamalla kasvun ajattelutapaa opetuksessa, mitä varten kehitämme hankkeessa harjoitusohjelmaa. Opettaja voi omalta osaltaan tukea oppimista ja kasvua ymmärtämällä omaa ajattelua ja toimintaansa sekä hyödyntämällä kasvun ajattelutapaa tukevaa pedagogiikkaa. Webinaarissa ajattelutapoja käsitellään teorian, tutkimuksen ja käytännön tasoilla. Kokemuksia harjoitusohjelman testaamisesta on jakamassa opettaja Jenni Joukahainen. Jätämme aikaa myös oman ajattelun herättelylle, ideoinnille sekä yhteiseen keskusteluun. Tämä webinaari soveltuu kaikkien asteiden opettajille.

Webinaari 4: Kohti tietopohjaista opetuksen ja oppimisen kansallista ekosysteemiä: Tutkimuspohjaiset digitaaliset työkalut ja analytiikka opettajien ja koulujen arkeen

Aika: Ti 5.10. klo 14.30–16.30
Kouluttajat: Apulaisprofessori, Oppimisanalytiikan keskuksen johtaja Mikko-Jussi Laakso, Turun yliopisto ja neuropsykologian erikoispsykologi ja kehityspäällikkö Pekka Räsänen, Turun yliopisto. Oppimisanalytiikan keskus kehittää UNESCO-palkittua ViLLE-oppimisympäristöä.

Webinaarissa käsitellään oppimisen ja opetuksen ekosysteemiä eli miten oppimista voidaan parantaa tutkitusti ja skaalautuvasti ilman että opettajien työtaakka kasvaa merkittävästi. Miten voimme kehittää suomalaista koulujärjestelmää ja sen opettajia ja opetuksen hallintoa tunnistamaan herkemmin sekä edistyneimpien että oppimisen vaikeuksista kärsivien oppilaiden yksilöllisiä oppimistarpeita ja luomaan oppilaille mahdollisuuksia hyödyntää omaa oppimispotentiaaliaan? Esityksessä käydään läpi ”Opettajilta opettajille” – ohjelman kehityskaari.

Tule mukaan ajankohtaisiin koulutuksiin!