Tutkimustyötä yhteistyössä

Innokas-verkostoa koordinoiva Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta tekee kasvatustieteellistä tutkimusta yhteistyössä Innokas-verkoston alueellisten koordinaattoreiden, koulujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimustyö keskittyy 2000-luvun taitojen opetukseen, sen mahdollistavaan Innovatiivisen koulun malliin sekä Innokas-verkoston toimintaan. Teemme tutkimusyhteistyötä myös muiden yliopistojen kuten Stanfordin yliopiston, opetusalan toimijoiden ja yritysten kanssa.

Tutkimusmenetelmänä käytetään pääsääntöisesti design-tutkimusta, jossa tutkijat toimivat yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja koulun yhteistyökumppaneiden kanssa koulun toimintaan liittyvien haasteiden tunnistamiseksi ja innovatiivisten ratkaisujen luomiseksi. Tutkimusta toteutetaan osana koulun arjen toimintaa ja se tukee samalla koulun toiminnan kehittämistyötä.

Tutkimushankkeet

Co4Lab

Innokas-verkosto toimii yhteistyökumppanina Suomen Akatemian rahoittamassa Co4Lab tutkimushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on 2000-luvun koulun toiminnan kehittäminen ja tutkiminen digitalisoituvan yhteiskunnan viitekehyksessä. Vuosina 2015-2019 toteutettava Co4Lab-hanke fokusoituu innovaatiokasvatukseen ja sen käytännön toteuttamisen ja vaikutusten ulottuvuuksien tutkimiseen.

Growing Mind

Innokas-verkosto toimii yhteistyökumppanina tässä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa. Myös tämän hankkeen tavoitteena on 2000-luvun koulun toiminnan kehittäminen ja tutkiminen digitalisoituvan yhteiskunnan viitekehyksessä. Vuosina 2018-2022 toteutettavassa Growing Mind-hankkeessa tutkitaan laaja-alaisesti 2000-luvun oppimista sekä koulun kokonaisvaltaista kehittämistä.

Uutta luova asiantuntijuus (ULA)

Innokas-verkosto toimii yhteistyökumppanina tässä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa opettajankoulutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeessa. Vuosina 2017-2019 toteutettavassa hankkeessa linkitetään opettajien perus- ja täydennyskoulutusta sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti uusilla toimijoiden asiantuntijuutta ja osallisuutta esiin nostavilla tavoilla.

Microbit-tutkimus

Innokas-verkosto toteuttaa vuosina 2017-2018 yhteistyössä Microbit Foundationin kanssa tutkimusta ohjelmoinnin ja robotiikan opettamisesta ja oppimisesta Micro:bitin avulla.

Aiemmat tutkimushankkeet

Innokas-verkosto vastasi vuosina 2012-2015 Tekesin rahoittaman Finnable-hankkeen Innovatiivinen koulu -osahankkeen toteutuksesta. Osahankkeessa tutkittiin koulua ja koulun lähialuetta oppimisympäristöjen verkostojen kokonaisuutena ja luotiin innovatiivisen kouluun teknologiaa hyödyntäviä käytännön toimintamalleja. Yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa kehitettiin tapoja hyödyntää digitaalista teknologiaa tämän päivän ja tulevaisuuden oppilaiden oppimisen tukena. Kehittämistyö kohdistui erityisesti digitaalisen teknologian monipuoliseen hyödyntämiseen personoidun oppimisen tukemisessa sekä vanhempien ja lähialueen toimijoiden yhteistyössä. Lue lisää Finnable-hankkeesta täältä.

Julkaisuja

Ryhmän oppimismotivaatio ja sitoutuminen yhteisöllisessä keksintöprojektissa

Riikonen, S., Sormunen, K., Korhonen, T., Kangas, K., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K.
PS-kustannus
2018
ISBN 978-952-451-811-6

Description of collaborative strategies to meet the challenges of Finnish education

Jari Matti Juhani Lavonen, Tiina Susanna Korhonen, Klinge Orlando Villalba-Condori
Referencia Pedagógica
2018
ISSN 2308-3042

”Se on mun mielest taas yks tapa rikastuttaa sitä opiskelua ja oppimista, itekki oppii sit uusii juttui.” – Alakoulun opettajien käsityksiä ohjelmoinnin opettamisesta

Makkonen, J. & Pyykönen. A.
Jyväsylän yliopisto
2018
Pro gradu -tutkielma

”Se tuntuu jotenkin paljon luontevammalta mulle”: Kolmen erityisen tuen oppilaan opiskelun tukeminen älypuhelimilla inkluusioon pyrkivässä luonnontieteiden opetuksessa

Sormunen, K., Lavonen, J. & Juuti, K.
Suomen Kasvatustieteellinen seura
2017
ISBN 978-952-5401-78-3

Innokas-verkosto

Kukkonen, M. & Korhonen, T.
Espoon kaupunki
2017
Innokas-verkosto teoksessa Julkisesti Luova

Kodin ja koulun digitaalinen kumppanuus

Korhonen, T.
Helsingin yliopisto
2017
ISBN 978-951-51-3256-7

A New Wave of Learning in Finland: Get Started with Innovation!

Korhonen, T. & Lavonen, J.
Springer
2017
ISBN 978-981-10-1673-8

Towards 21st Century Education: Success Factors, Challenges, and the Renewal of Finnish Education

Lavonen, J. & Korhonen, T.
Springer
2017
ISBN 978-981-10-1673-8

Development of the ROBBO Pedagogical Material – Design Based Research Approach (Project report Fall 2015 – Spring 2016)

Sormunen, K., Korhonen, T. & Lavonen, J.
2017
Robbo Project Report

Innovatiivinen koulu ja tulevaisuuden opettajuus

Korhonen, T., Lavonen, J., Kukkonen, M., Sormunen, K. & Juuti, K.
PS-kustannus
2016
ISBN 978-952-451-705-8

Tieto- ja viestintätekniikka kodin ja koulun yhteistyön tukena

Korhonen, T. & Lavonen, J.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

Innovatiivinen koulu

Lavonen, J., Korhonen, T., Kukkonen, M. & Sormunen, K.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

”Voinko tehdä tän puhelimella?”: Mobiililaite personoidun luonnontieteiden oppimisen tukena

Sormunen, K. & Lavonen, J.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

Crossing Classroom Boundaries in Science Teaching and Learning through the Use of Smartphones

Sormunen, K., Lavonen, J. & Juuti, K.
Hansaprint
2014
ISBN 978-952-10-9879-6

Koulu, päiväkoti, kirjasto ja hoivakoti oman kylän verkostossa

Kukkonen, M. & Lavonen, J.
PS-kustannus
2014
ISBN 978-952-451-618-1

A Case Study on School, Kindergarten, Library and Senior Home Partnership

Kukkonen, M. & Lavonen, J.
Hansaprint
2014
ISBN 978-952-10-9879-6

Crossing School-family Boundaries Through the Use of Technology

Korhonen, T. & Lavonen, J.
Hansaprint
2014
ISBN 978-952-10-9879-6

The Innovative School as an Environment for the Design of Educational Innovations

Lavonen, J., Korhonen, T., Kukkonen, M., Sormunen K. & Juuti,K.
Springer
2014
ISBN 978-94-6209-749-0

Koulun kumppanuudet ja verkostot

Korhonen, T., Sormunen, K., Kukkonen, M. & Lavonen, J.
Tampereen yliopisto
2013
ISBN 978-951-44-9202-0

Tieto- ja viestintätekniikka kodin ja koulun yhteistyön tukena: design-tutkimuksen käytännön toteuttaminen koulussa

Korhonen, T
PS-kustannus
2012
ISBN 978-952-451-580-1

Meidän luokan juttu: Tieto- ja viestintätekniikka kodin ja koulun yhteistyön tukena

Korhonen, T. & Lavonen, J.
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
2011
ISBN 978-951-39-4198-7